فریاد  چاپ

تاریخ : 1392/04/08 در ساعت 12:13 ب.ظ

چرت و پرت!

همه حرفهایت را

فریاد زدی

کلمه به کلمه

و حرف به حرف

اما من

فریبت را نخوردم

شنیدم آنچه را که

زیر لب زمزمه کردی